BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ


Công chứng Tải xuống

TÊN NGÂN HÀNG

Số …./……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ

 

Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HÀ ĐÔNG

Tên Ngân hàng/ Chi nhánh:…………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập/ Đăng ký kinh doanh số:……………………………………….

Ngày cấp:....../……./ ………… Nơi cấp:……………………………………………

Họ tên người đại diện theo pháp luật:………………………………….....................

Chức vụ:……………………………………………………………………………...

Ngân hàng/ Chi nhánh…………………..đề nghị đăng ký Mẫu chữ ký của cán bộ lãnh đạo có thẩm quyền và Mẫu  dấu của Ngân hàng/ Chi nhánh………………….

để phục vụ cho việc ký kết Hợp đồng, giao dịch công chứng tại Văn phòng Công chứng Hà Đông; Cụ thể như sau:

 

1.     Mẫu chữ ký:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mẫu chữ ký 1

Mẫu chữ ký 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mẫu dấu

 

 

 

MẪU DẤU

 

Mẫu  dấu 1

Mẫu dấu 2

 

 

  Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

       NGÂN HÀNG/CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

GIÁM ĐỐC